top of page

תרגילים לביצוע בתרגול-עצמי

אנו מאמינים כי חלק משמירת הכשירות השוטפת כוללת גם תרגולים עצמיים אשר נועדו לתרגל את שלמדנו בהדרכות המקצועיות ולגלות את נקודות הכשל האישיות

מדי חודש נפרסם תרגיל חודשי לשימושכם החופשי

טווח: 5 מטרים
מטרה - סכימה דמוי אינפיניטי עם X מסומנים בנקודות קצה.

מטרת התרגיל :
תרגול תנועה של כוונות על גירוי בתנועה - מיקוד גירוי - מכוון עם 2 עיניים פתוחות.
סימון 7 איקסים על הצורה.

ביצוע: 
מעקב על הצורה בספירה של 1 עד 5 , בסיפרה 5 ירי כדור לאיקס המזדמן, 
ספירה 1 עד 6 ירי 2 כדורים לאיקס מזדמן אחר.
ספירה 1 עד 7 שלושה כדורים 
ספירה 1 עד 8 ארבעה כדורים
ספירה 1 עד 9 חמישה כדורים.

01

אינפיניטי 15 כדור

bottom of page